Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej