Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 
Zawartość deklaracji dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Cieszków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Cieszków http://www.cieszkow.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy.
  • Niektóre media mogą nie posiadać alternatywy tekstowej, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
  • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
  • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.


Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-02-02

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Maryjowski, informatyk@ug.cieszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713848102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nazwa budynku

Urząd Gminy Cieszków

Adres budynku

Ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków

Kierownik/Dyrektor administracyjny

Ignacy Miecznikowski - Wójt Gminy Cieszków

Telefon

713848102

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku podjazd z udogodnieniami dla niepełnosprawnych Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod wejście. Następnie 10 stopni schodów z poręczami obustronnymi wejście przy pomocy osób 3. Drzwi wejściowe dobrze widoczne o szerokości ok. 180 cm. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wprost z podjazdu, bez barier architektonicznych dostać się do pomieszczenia, w którym może być obsłużona przez pracownika.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Budynek dwukondygnacyjny parter i 1 piętro i piętro -1. Budynek nie posiada windy.

Procedury w budynku

Dostęp do części pomieszczeń wymaga pomocy osób trzecich.

Sekretariat

Dostęp przy pomocy osób trzecich

Położenie sekretariatu

Sekretariat mieści się na 1 piętrze

Telefon do sekretariatu

713848102

Pomoc w budynku

Po skorzystaniu  z dzwonka przy wejściu osoby zainteresowane wspomagają przeszkoleni Pracownicy Urzędu Gminy.

Toalety w budynku

Toalety są dostępne na każdym piętrze. W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych

Dodatkowe dostosowanie budynku

Dzwonek do wezwania pomocy

Dojazd do budynku

Dojazd do budynku jest ogólnodostępny poprzez wewnętrzny parking

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu

Brak

Miejsce parkingowe

Parking pod Urzędem z wyznaczonym jednostanowiskowym  miejscem dla niepełnosprawnych


Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. Urząd  zapewnia  kontakt telefoniczny, korespondencyjny, możliwość przesyłania faksów.
2.zapewnienie komunikacji z Urzędem po otrzymaniu sygnału dźwiękowego z dzwonka znajdującego się przy wejściu do budynku wykwalifikowany pracownik Urzędu zapewni pomoc i obsługę.
3. Urząd zapewnia alternatywną pomoc w rozwiązaniu sprawy.