Opłaty za odpady

Opłaty za odpady

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD LISTOPADA 2020 R.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od listopada 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nie ma również możliwości nieselektywnego zbierania odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności stawki, tj. 59,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w jest złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zawierającej oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Fakt posiadania kompostownika będzie przez pracowników Związku weryfikowany. 

Nowe stawki obowiązują od listopada 2020 r. (termin płatności 10.12.2020 r.).
O nowej wysokości opłaty właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni zawiadomieniem.


========================================================================================

-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

- Opłatę należy wpłacić na indywidualny numer konta, który zostanie przypisany do poszczególnych właścicieli nieruchomości. O przyznanym numerze konta oraz wysokości opłaty właściciele nieruchomości zostaną poinformowani w oddzielnym piśmie.

Uprzejmie informujemy, iż  w związku z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA nr V/27/2013 przysługuje obniżona opłata na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. W celu uzyskania obniżonej opłaty należy złożyć oświadczenie, które dostepne jest na stronie www.eko7.krotoszyn.pl w zakładce Deklaracje/Oświadczenia bądź pobrać je osobiście w siedzibie Związku lub w biurach terenowych Związku.

----------------------------------

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych BEZPŁATNIE oddać:

W ilości nieograniczonej:

1) Selektywnie zbierane odpady komunalne tj. papier i tekturę (makulaturę), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło;
2) Meble oraz odpady wielkogabarytowe;
3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości (pochodzący z gospodarstw domowych);
4) Odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji;
5) Zużyte baterie i akumulatory.

W ilości ograniczonej:
(łącznie na każdą zadeklarowaną osobę)

1) Przeterminowane leki i chemikalia w ilości do 10 kg rocznie;
2) Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 150 kg rocznie;
3) Zużyte opony w ilości do 6 sztuk rocznie.

 PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

1) KROTOSZYN, UL.CEGLARSKA 45, czynne codziennie w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

mapa1

2) KOBYLIN, RZEMIECHÓW 23 (droga z Kobylina na Baszków), czynne we wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

mapa2