OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW UG CIESZKÓW

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW UG CIESZKÓW

Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Gminy Cieszków jest :
pan Krzysztof Petrykiewicz (tel. kontaktowy 501 225 081, e-mail: biuro@lege.olawa.pl )


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem email: sekretariat@ug.cieszkow.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Cieszków ,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :  
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w        ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r) ,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o  prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,