Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2022r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2022r.

 Wójt Gminy Cieszków  informuje,
że zakończono realizację zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Cieszków w 2022r.”
polegającego na demontażu, zbiórce, transporcie oraz unieszkodliwieniu
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Cieszków.

 Zadanie jest dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Całkowity koszt zadania:  8654,26 zł.

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu:  6482,00 zł.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu  
9,26 Mg
(ton) odpadów zawierających azbest.

==================================================================

                        Cieszków, dnia  21.01.2022r.

O G Ł O S Z E N I E
W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WÓJT GMINY CIESZKÓW INFORMUJE,
IŻ GMINA CIESZKÓW PLANUJE W ROKU BIEŻĄCYM PONOWNIE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY CIESZKÓW.

            Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W związku z powyższym kompletne wnioski o dofinansowanie prac, można składać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Cieszków do dnia 4.03.2022 roku.
 
Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego,
w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem.
 
W przypadku uruchomienia programu, wszystkie prace wykonywane będą w możliwie najszybszym terminie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71-38-48-102.
Wzory wniosków i oświadczeń można pobrać na stronie bip.cieszkow.pl zakładka – informacje o środowisku / usuwanie wyrobów zawierających azbest lub w pokoju nr 6 urzędu.
         Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Cieszków o dofinansowanie zadania związanego z realizacją  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszków” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
WÓJT GMINY CIESZKÓW zaznacza, że w przypadku, gdy wniosek Gminy Cieszków
nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 – niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.
WÓJT GMINY 
Ignacy Miecznikowski