NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CIESZKÓW W 2018 ROKU

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CIESZKÓW W 2018 ROKU

Wójt Gminy Cieszków informuje, że podobnie jak w w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% ponosi właściciel nieruchomości z której usuwany będzie azbest.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

  • złożenie kompletnego wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy w Cieszkowie
  • określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • realizacja zadania do sierpnia 2018 roku;
  • wkład własny wynoszący min. 15% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • wykonanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu przez firmę wskazaną przez Gminę Cieszków, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  • właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe i jego montaż musi wykonać we własnym zakresie
  • ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Cieszków.


Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu Gminy w Cieszkowie do dnia 5 lutego 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 3848102.

UWAGA!
Zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Pobierz: Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie) z budynków mieszkalnych i gospodarczych. (294.6 KB)

Pobierz: Wzór wymaganego oświadczenia (82 KB)

Pobierz: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (254.9 KB)