Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Data publikacji:
WAŻNE!
Zgodnie z ww. ustawą Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Na chwilę obecną nie zostało jeszcze ogłoszone rozporządzenie. Wzór wniosku o dodatek węglowy będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka, po wejściu w życie rozporządzenia.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:
1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713 
Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 złotych.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać na 3 sposoby:
1. wrzucając wypełniony wniosek do skrzynki podawczej, która znajduje się we wejściu do Ośrodka,
2. elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
3. tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie.

WAŻNE!
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie pod numerem 71-38-48-108