Informacje na temat umowy na dofinansowanie projektu pn. "Gmina Cieszków stawia na wysoką jakość edukacji ogólnej!"

Informacje na temat umowy na dofinansowanie projektu pn. "Gmina Cieszków stawia na wysoką jakość edukacji ogólnej!"

Data publikacji:Informujemy, że dnia 20.06.2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.
"Gmina Cieszków stawia na wysoką jakość edukacji ogólnej!"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny.

Do projektu w zeszłym roku zgłoszone zostały: Szkoła Podstawowa w Cieszkowie oraz Szkoła Podstawowa w Pakosławsku. Nabór wniosków w trybie konkursowym trwał do 23.07.2021 r.

Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące zadania:

ZADANIE 1: Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP w Cieszkowie.

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów: matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, j.angielski, j. niemiecki;
  • zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe - wyjazdy edukacyjne m .in :Park Narodowy Błędne Skały, Kopalnia Złota w Złotym Stoku

ZADANIE 2: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP w Cieszkowie.

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia z integracji sensorycznej
  • konsultacje z psychologiem


ZADANIE 3: Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna w SP w Cieszkowie

ZADANIE 4: Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP w Pakosławsku.

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów: matematyka, j. polski, j. niemiecki, bilogia, przyroda, chemia
  • zakup materiałów zużywalnych i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji w/w zajęć
  • zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe - wyjazdy edukacyjne m .in : ZOO i Hydropolis we Wrocławiu.

ZADANIE 5: Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozowojowymi i edukacyjnymi w SP w Pakosławsku.

  • zajęcia logopedyczne

ZADANIE 6: Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna w SP w Pakosławsku

Okres realizacji projektu:  od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu wynosi: 505 719,75 zł.,  w tym kwota kwota dofinansowania ze środków europejskich: 429 861,78 zł., w tym wkład własny: 75 857,97 zł

Wkład własny: udostępnienie sal na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych.