Ważne informacje w zakresie funkcjonowania uchwały antysmogowej

Ważne informacje w zakresie funkcjonowania uchwały antysmogowej

Data publikacji:
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CIESZKÓW

Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego 2017 poz. 5155) wprowadził na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).
Uchwała zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2018 roku i muszą się do niej dostosować wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Niniejszy akt prawa ma na celu poprawę jakości powietrza w województwie.

Wprowadzone zakazy

Od 1 lipca 2018 roku – zakaz stosowania:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm
- mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
- biomasy o stałej wilgotności powyżej 20%

UWAGA!!! Uchwała nie zakazuje całkowicie używania węgla kamiennego

Nowe wymogi dla kotłów – co i od kiedy ?
- od 1 lipca 2018 roku – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3
- od 1 stycznia 2024 roku – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN_EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”
- od 1 stycznia 2028 roku – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4

Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.

Niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej” grozi sankcjami, które zostały wymienione w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska tzn. „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł.
Wójt zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym ochrony powietrza.
Zwracam się z prośbą o dobrą współpracę z pracownikami urzędu w zakresie prowadzenia działań kontrolnych w przedstawionym wyżej zakresie.

WÓJT GMINY CIESZKÓW
Ignacy Miecznikowski