EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Data publikacji:

Wójt Gminy Cieszków informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 roku poz.1439 z późn. zm.), Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie Gminy Cieszków wyposażony w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Zwracamy się zatem do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cieszków, z prośbą o wypełnienie druku ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW i dostarczenie go do Urzędu Gminy Cieszków w terminie do dnia  30.07.2021r.

Zgłoszenie można wypełnić :

- pobierając w Urzędzie Gminy Cieszków lub ze strony www.cieszkow.pl  (zakładka Mieszkaniec/Ekologia)  oraz dostarczając  wypełniony do urzędu lub  przesyłając scan  na adres srodowisko@ug.cieszkow.pl

- przez formularz internetowy dostępny pod adresem : https://cieszkow.pl/ ewidencja-szamb-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/

- telefonicznie pod numerem telefonu : + 48 504 462 976

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
            Ponadto informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny zrobić to niezwłocznie. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą  potwierdzać regularność wywozu szamba.

            Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, właściciel ma obowiązek udowodnić, że ścieki ze swej posesji wywozi regularnie, w przeciwnym razie może zostać ukarany mandatem karnym lub zostanie wobec niego skierowany wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie karą grzywny do 5 000 zł.

 

PAMIETAJ – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

 

ŚCIEKI PRZENIKAJĄCE DO GLEBY STANOWIĄ ZAGROŻENIE BAKTERIOLOGICZNE !!!