117 tys. zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadkowo

117 tys. zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadkowo

Data publikacji:
Sejmik Województwa  Dolnośląskiego uchwałą nr  XXX/656/21 z dnia 15 kwietnia 2021r. przyznał 
z budżetu województwa  dotacje celowe jednostkom samorządu terytorialnego 
na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Gmina Cieszków otrzymała 117 tys. zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Dziadkowo zlokalizowanej na działce nr ewid. 212/1. obręb Cieszków.
Zakres rzeczowy robót przewiduje uzupełnienie istniejącej podbudowy drogi tłuczniem kamiennym sortowanym i zamknięcie warstwą ścieralną z masy mineralno-asfaltowej
poprzez  wykonanie odcinka drogi o długości L=465 m i szerokości b= 3,5 m
oraz z dwustronnymi poboczami zagęszczonymi 2 x 0,75m.

Planowany termin realizacji czerwiec – wrzesień 2021 r.