Sala sportow w Cieszkowie ponownie otwarta od dnia 21 maja 2020 roku

Sala sportow w Cieszkowie ponownie otwarta od dnia 21 maja 2020 roku

Data publikacji:

Informujemy, iż od dnia 21 maja ponownie otwarta jest sala sportowa w Cieszkowie. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą organizacji zajęć.

Procedura organizacji zajęć sportowych na sali sportowej
 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują 
wytyczne Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia

 

 1. Obiekty będą dostępne na treningi w godzinach ustalonych z opiekunem sali, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny.
 2. Do dyspozycji korzystających z obiektów przekazane zostaną  bramki, kosze, siatki na boiskach oraz inne sprzęty treningowe trwale związane z obiektem. Zaleca się, aby osoby korzystające z obiektu posiadały własny sprzęt sportowy.
 3. Trybuny, szatnie, prysznice i ławki na obiektach nie będą udostępniane, z wyłączeniem toalet.
 4. Za ilość osób uczestniczących w zajęciach odpowiada opiekun sali, zgodnie z wytycznym Ministerstwa. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.
 5. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Na trasie przemieszczania: dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS lub Ministra Zdrowia.
  1. Trener organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu  z trenerem itp. Na obiektach, w widocznych miejscach, zostały umieszczone tablice  z obowiązującymi procedurami.
  2. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie opiekuna sali lub osoby kontrolującej.
  3. Opiekun sali weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu i sprzętu (na sali nie mogą przebywać osoby postronne, w tym przede wszystkim rodzice)
  4. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego.
  5. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach lub samodzielnej rekreacji sportowej w okresie zagrożenia epidemicznego.
  6. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy przy wyjściu z obiektu. Sugeruje się zachowanie samodyscypliny w zachowaniu szczególnych zasad higieny.
  7. Pracownicy sali sportowej oraz uczestnicy zajęć sportowych (z wyłączeniem uczestnictwa w zajęciach sportowych) zobowiązani są do poruszania się po terenie obiektu w  maseczce zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczkach ochronnych.
   1. Trener prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.
   2. Pomiędzy jednostkami treningowymi należy zapewnić co najmniej 15 minut przerwy  w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy stosować środki ochrony indywidualnej.
   3. Pracownicy sali są zobowiązani do systematycznego odkażania klamek oraz innych powierzchni narażonych na częste kontakty osób korzystających z pomieszczeń sali.
    1. W trakcie zajęć zawodników i trenera zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu (odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie)
    2. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
    3. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.
    4. Zachowując bezpieczny dystans rezygnujemy z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.
    5. W razie podejrzenia infekcji zgłoszenie się do odpowiedniego organu oraz natychmiastowe powiadomienie opiekuna Sali.
    6. Pracownik ma prawo zwracania uwagi i wydawania poleceń osobom przebywającym na terenie obiektu.
    7. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z obiektu i wstrzymaniem korzystania z obiektu.

 

Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, które:

 • W przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub nosicielem koronawirusa,
 • W przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,
 • W przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,
 • W danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, przemęczenie organizmu.