Wyniki otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej