GMINNY TURNIEJ SOŁECTW - REGULAMIN

GMINNY TURNIEJ SOŁECTW - REGULAMIN

Data publikacji:
GMINNY TURNIEJ  SOŁECTW
04 czerwca 2017
boisko sportowe w Cieszkowie

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW

 

  1. 1.     Cele

         - Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy Cieszków

         - Pobudzanie aktywności społecznej  mieszkańców;

          - Integracja społeczności Gminy Cieszków

 

  1. 2.   Organizator

         Urząd Gminy w Cieszkowie

 

  1. 3.   Miejsce i termin

 

         - 04.06.2017r. boisko sportowe w Cieszkowie godz. 1530.


  1. 4.   Uczestnicy

        - W turnieju sołectw mogą wziąć udział drużyny reprezentujące Sołectwa z terenu gminy Cieszków

        - W skład drużyny mogą wchodzić: członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys, mieszkańcy sołectw

       - Za uczestnictwo Sołtysa w turnieju drużyna otrzymuje dodatkowe 5 pkt.

      - Drużyna powinna liczyć 3 osoby w tym jedna kobieta - obowiązkowo.

- Członkowie drużyny są mieszkańcami danego sołectwa które reprezentują. Spełnienie tego warunku jest wymagane pod rygorem wykluczenia drużyny z turnieju.

 

  1. 5.    Zasady rozegrania turnieju.

 

      - Drużyny powinny stawić się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju w celu rozlosowania kolejności startu w konkurencjach;

      - O ilości konkurencji decydują organizatorzy;

      - Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie komisja wyłoniona przez Organizatora;

      - W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji;

      - Przystępując do turnieju, drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady regulaminu, bez możliwości zmian podczas trwania turnieju pod rygorem dyskwalifikacji.

Konkurencje, które będą rozgrywane podczas turnieju, przedstawione zostaną do 31.05.2017r