DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA LAPTOPY DLA DZIECI Z RODZIN PGR

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW NA LAPTOPY DLA DZIECI Z RODZIN PGR

Data publikacji:

Gmina Cieszków ogłasza dodatkowy nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –"Granty PPGR".

Z programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" pozostały środki umożliwiające nabycie dodatkowych komputerów, dzięki którym jest możliwość udzielenia wsparcia osobom, które do tej pory nie złożyły wniosku oraz nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w pierwotnym terminie.

 

Gdzie i jak złożyć wnioski na Granty PPGR?

 

Od poniedziałku 12 września do piątku 23 września 2022 r. Urząd Gminy w Cieszkowie będzie prowadzić dodatkowy nabór wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w godz. 8.00-15.00 w pok. nr 6 oraz 7 (I piętro).

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej gminy: https://cieszkow.pl/ oraz do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Cieszkowie pok. nr 6 oraz 7 (I piętro).

 

Z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków będzie decydować kolejność zgłoszeń!!!

 

Wymogiem obowiązkowym jest potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR.

 

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) - druk do pobrania PONIŻEJ.
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność - druk do pobrania PONIŻEJ.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PONIŻEJ DRUK
  • Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej .

Takimi dokumentami mogą być:

•    Akt urodzenia

•    Akt małżeństwa

•    Akt zgonu

•    Stare dowody osobiste

•    Inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

 

  • Dokumentacja potwierdzająca fakt zatrudnienia w dawnym PGR.

 

Takimi dokumentami mogą być:

•    Świadectwo pracy

•    Umowa o pracę

•    Zaświadczenie z KOWR

•    Zaświadczenie z ZUS

•    Inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR

 

Złożenie niekompletnej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem wniosku.