Ważne informacje dla ubiegających się o GRANTY PGR

Ważne informacje dla ubiegających się o GRANTY PGR

Data publikacji:
INFORMUJEMY O ZMIANACH W „GRANTACH PPGR”, które nastąpiły po złożeniu wniosków o dofinansowanie. Wymogiem obowiązkowym stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracująca niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR.
PROSIMY O DOSTARCZENIE:
1. dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej.
Takimi dokumentami mogą być:
•    Akt urodzenia
•    Akt małżeństwa
•    Akt zgonu
•    Stare dowody osobiste
•    Inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

Niezłożenie, bądź złożenie niekompletnej dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo w linii prostej skutkować może odrzuceniem oświadczenia.

2. dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia w dawnym PGR.
Dotyczy to osób, które jeszcze nie złożyły tej dokumentacji. Lista pracowników zatrudnionych w dawnych PGR, została już przesłana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia w danym gospodarstwie rolnym. Jeśli okaże się, że instytucja ta nie potwierdzi zatrudnienia tej osoby, a do oświadczenia nie została załączona dokumentacja potwierdzająca fakt zatrudnienia w dawnym PGR, oświadczenie może zostać odrzucone.
Takimi dokumentami mogą być:
•    Świadectwo pracy
•    Umowa o pracę
•    Zaświadczenie z KOWR
•    Zaświadczenie z ZUS
•    Inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR

Termin oraz miejsce składania dokumentów: do 10 grudnia 2021 r., w Urzędzie Gminy Cieszków.
Prosimy o pilne załatwienie sprawy.