Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2017r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2017r.

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – 2017

Wójt Gminy Cieszków informuje, że podobnie jak w w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 r.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% ponosi właściciel nieruchomości z której usuwany będzie azbest.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

  • złożenie kompletnego wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy w Cieszkowie
  • określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • realizacja zadania w okresie: wiosna/lato 2017 rok;
  • wkład własny wynoszący min. 15% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • wykonanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu przez firmę wskazaną przez Gminę Cieszków, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
  • właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe i jego montaż musi wykonać we własnym zakresie
  • ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Cieszków.

Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu Gminy w Cieszkowie do dnia 13 stycznia 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 3848102 wew. 61

UWAGA!
Zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Pobierz: Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie) z budynków mieszkalnych i gospodarczych. (294.6 KB)

Pobierz: Wzór wymaganego oświadczenia (82 KB)

Pobierz: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (254.9 KB)